Uitvoeren Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige en heet een RI&E. De RI&E moet schriftelijk worden vastgelegd.

Rapportage RIE

De rapportage van de RIE geeft inzicht in de mate waarin de zorg voor de arbeidsomstandigheden in het bedrijf is geïmplementeerd en de wijze waarop specifieke gevaren worden beheerst. Daarnaast geeft de rapportage een helder beeld van de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Uit ervaring weten wij dat veel bedrijven zich onvoldoende bewust zijn van hun verplichtingen inzake de Arbowet. Onze werkwijze is er zodoende op gericht om niet alleen te voldoen aan wettelijke verplichtingen maar tevens bewustwording bij bedrijven te creëren. De risico-inventarisatie wordt getoetst door een gecertificeerde arbodienst. Hierdoor kan het bedrijf aantonen dat de risico-inventarisatie aan de wettelijke eisen voldoet.

 

Voortgang

Nadat het PVA van de RI&E in werking is gezet en uitgevoerd, wordt de voortgang jaarlijks met de werknemers, de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiger besproken. Als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Nieuwe machines.
 • Nieuwe wetgeving.
 • Nieuwe manier van werken.
 • Productielijn.
 • Uitbreiding op het dienstenpakket.
 • Fusie of reorganisatie.
 • Verbouwing of restauratie (ingrijpend).

Kortom de RI&E moet altijd actueel zijn!

Per 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Na de wetswijziging hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E-document niet langer te laten toetsen, mits ze gebruikmaken van een goedgekeurde branche-specifiek RI&E-instrument. Dit instrument moet in de CAO zijn opgenomen en door een deskundige zijn getoetst. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

Wat is het doel van een RI&E?

Het doel van de RIE is tweeledig:

 • Het verkrijgen van algemeen inzicht in de mate waarin zorg voor de arbeidsomstandigheden aandacht krijgt in het bedrijf;
 • Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;

Op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken. Vervolgens kunnen de criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) geformuleerd worden.

Plan van aanpak

In het PVA (Plan van Aanpak) moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.
Onderdelen van het PVA:

 • Inventarisatie
 • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
 • Wat kan er op dit moment fout gaan in de organisatie, zodat ongevallen of verzuim optreden?
 • Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
 • Hoe beperkt men een risico? Of de schade als het toch misgaat?
 • Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert men ze door?
 • Hoe zorgt men dat de maatregelen blijven werken?

Risico inventarisatie voor scholen

AREHBO service & advies heeft veel ervaring in het opstellen van Risico-inventarisatie op scholen. Aan de hand van uitgebreide checklijsten en vragenlijsten wordt een inventarisatie gemaakt. Interviews met onderwijzend personeel maar ook met studenten / scholieren geven een goed beeld van de omstandigheden op de school. Een goed voorbeeld van een Risico-inventarisatie op scholen is de toenemende vorm van gebrek aan veilgheid op scholen. Veiligheid heeft zich de afgelopen jaren als een belangrijk thema binnen onderwijsinstellingen ontwikkeld. De overheid noemt een integraal en samenhangend veiligheidsbeleid als een belangrijke doelstelling binnen het onderwijs. Scholen moeten op grond van Artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet, net als andere bedrijven, beschikken over een veiligheidsplan. Veiligheidscoördinatoren op scholen mogen zich laten adviseren en AREHBO service & advies kan daarin een uitgesproken partner zijn.

Contact

Wilt u meer weten over RIE, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op voor advies op maat

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Prijs op aanvraag
 • Ervaren adviseurs
 • Creëer een gezonde en veilige werkomgeving
 • Conform de laatste wet en regelgeving
Afspraak maken Orderformulier